Download in PDF Download in PDF

Retourvoorwaarden 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het retourformulier op onze website.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.


U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.


De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw eigen rekening. De kosten hiervan hangen af van welke verzender u kiest, welke grootte de pakketten hebben die u terugzendt en het gewicht hiervan. Bedrijven die dit soort diensten verlenen zijn DPD, Post NL, DHL en GLS. Elke aanbieder hanteert andere kosten voor het opsturen van een pakket.


U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u of een vooraf door u aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Herroepingsrecht

Tijdens de bedenktijd heeft u als consument het recht om de zaak te beoordelen en te proberen zoals u dat normaal gesproken in de winkel zou mogen. Dat betekent in het algemeen dat het geleverde product uitgepakt mag worden en zo nodig mag inschakelen en gebruiken zoals u dat in de winkel ook zou mogen. Zolang u als klant echt nog niet besloten heeft dat u het product wilt houden mag u het product weliswaar proberen, echter niet gebruiken


Wilt u gebruik maken van uw herroepingsrecht dan doet u dat door terugzending van het product binnen de bedenktijd (14 dagen) of door een verklaring gericht aan de verkoper te sturen binnen de bedenktijd (14 dagen). Nadat u ons heeft laten weten dat u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, heeft u nog 14 dagen om het product terug te sturen.


Let op, het is helaas niet mogelijk om een complete set te retourneren als de banden op de velgen zijn gemonteerd. Deze manier van leveren valt onder maatwerk. De banden en velgen worden immers speciaal voor u gemonteerd en verliezen hiermee hun nieuwstaat.


Product en verpakking 

Indien u een product koopt en u bent er niet zeker van dat u het product wilt houden dan raden wij u aan voorzichtig om te springen met het product en de verpakking. Indien u namelijk wel gebruik maakt van uw herroepingsrecht dient u als consument het product en de verpakking zo veel als redelijkerwijs mogelijk is het product en de verpakking in de oorspronkelijke staat bij ons aan te leveren.


De artikelen dienen, indien redelijk mogelijk, ongebruikt, onbeschadigd te worden geretourneerd. Tevens vragen wij u vriendelijk de originele factuur, pakbon of aankoopbewijs bij te sluiten. De kosten voor het retourneren zijn voor uw rekening. Wij zullen het volledige aankoopbedrag zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terug storten. Wij mogen wachten met terugbetalen totdat wij de goederen hebben ontvangen, of u heeft aangetoond dat u ze heeft verzonden. 


Bij een ongefrankeerde of rembours zending naar Taranis B.V. kunnen wij u kosten in rekening brengen. 


Bestelling ruilen

Voor het ruilen van banden en/of velgen zijn een aantal voorwaarden van toepassing; 

  1. De artikelen mogen niet gemonteerd of gebruikt zijn. Op het moment dat de artikelen onder uw auto geplaatst zijn of gemonteerd zijn, vervalt het recht op het omruilen van artikelen.
  2. U heeft 14 dagen de tijd om artikelen te ruilen. Deze termijn gaat in op de dag van levering.


Indien de velgen geruild worden, wordt een alternatief voor de teruggezonden band of velg uitgezocht. Mocht het alternatief goedkoper zijn, krijgt u uiteraard het verschil terug. Indien het alternatief duurder is, dient u het verschil bij te betalen.


Eén enkele band of velg ruilen of retour sturen

Wanneer u slechts één band of velg aanschaft is het mogelijk om deze nog te ruilen of terug te sturen. Bij het terugsturen van de velg of band dient u zelf de transportkosten te dragen, tenzij het product beschadigd is geleverd. Extra kosten voor het terugnemen van de velgen of banden worden er door ons niet in rekening gebracht.


Garantie

Op alle artikelen die u bij Taranis B.V. koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Bij sommige producten bestaat er ook een fabrieksgarantie. Zo heb je bij velgen vaak fabrieksgarantie op de lak. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie. Een product behoort geen gebreken te vertonen die niet te verwachten zijn tijdens de verwachte levensduur bij normaal gebruik.